Летцев Віктор Михайлович,

кандидат психологічних наук

Сфера дослідницьких інтересів - історія вітчизняної психологічної думки др. пол. ХІХ - поч. ХХ ст.: теоретико-методологічні засади філософської психології та персонологіі, буттєві начала особистості у психологічних вченнях вітчизняних мислителів (П. Д. Юркевич, Г. І. Челпанов, В. В. Зеньковський та ін.).

e-mail: lettsev.psychology@gmail.com
personal site (poetic): http://lettsev.kiev.ua


Основні публікації:

1. "Філософія серця" П.Д.Юркевича // Практична психологія та соціальна робота. - 1999. - №6. - С. 38-40.
2. Доглибне "Я" як духовне підґрунтя особистості у В.В.Зеньковського
Філософська думка. - 1999. - №1. - С. 242-251.
3. Особистість як осереддя світоглядних пошуків В.В.Зеньковського // Наукові записки НаУКМА. - Т. 20. Філософія та релігієзнавство. - К., 2002. - С. 82-85; Eл. вигляд
Те саме: Личность как средоточие мировоззренческих исканий В.В.Зеньковского // Вопросы философии. - М., 2003. - № 12. - С. 140-146; Eл. вигляд
Те саме (розширений варіант ): Христианская интуиция личности как исходное основание персоналистической метафизики В.В.Зеньковского // Христианская мысль. - К., 2004. - № 1. - С. 88-94.
Eл. вигляд
4. Особистість та її концептуалізації у вітчизняній психології другої половини ХІХ сторіччя // Актуальні проблеми сучасної української психології: Наук. записки Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / за редакцією академіка С. Д. Максименка. - К.: Нора-Друк, 2003. - Вип. 23. - С. 213-223. Eл. вигляд
(варіант даної статті див. в рос. списку п. № 3)
5. Георгій Іванович Челпанов - психолог і педагог (До 140-річчя від дня народження) // Психологія і педагогіка. - К., 2002. - № 1-2 (34-35). - С. 187-197. Eл. вигляд
(варіант даної статті див. в рос. списку п. № 13)
6. Проблема особистості у психологічній спадщині В. В. Зеньковського // Автореф. дис. канд. психол. наук. - К., 2004. - 19 с. Eл. вигляд  
7. "Він мовби народився бути професором..." (до 150-річчя від дня народження Миколи Яковича Грота) // Магістеріум. Історико-філософські студії. Вип. 13. - К.: Видавничий дім "КМ Академія", 2004. - С. 84-88.
Eл. вигляд
8. Пневматологическое обоснование психики у В.В.Зеньковского // Христианская мысль. - К., 2005. - № 2.
Eл. вигляд
9. До історії вітчизняної персонології: Проблема суб'єкта-субстанції в психологічних працях Г. І. Челпанова // Інституту психології ім. Г.С.Костюка - 60 років: Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / За ред. академіка С. Д. Максименка. - К.: Міленіум, 2006. - Вип. 25. - С. 262-277.
10. Киевский период творчества В. В. Зеньковського. Реформа метафизических оснований психологии // Вестник Православного Св. Тихоновского гуманитарного университета, серия I: "Богословие. Философия". - Москва, 2006. - Вып. 16. - С. 93-104. Eл. вигляд ;
Те саме (розширений варіант): Психология как ведущая тема философских исканий В. В. Зеньковского (киевский период творчества) // Вопросы философии. - М., 2006. -№ 6. - С. 128 - 137. Eл. вигляд
11. Жизненный и творческий путь В. В. Зеньковского (Киевский период) (К 125-летию со дня рождения) // Человек. История. Весть / Сост. К. Б. Сигов.-К.: Дух и Литера, 2006. - С. 333-362.
12. О проблематике философской психологии // XVI Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета: материалы. Т. 1. - М.: Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2006. - С. 36-41 с. Eл. вигляд
(розширений варіант даної статті див. п. № 22)
13. Вивчення спадщини Василя Зеньковського в Росії та Україні: підходи та результати // Український гуманітарний огляд. - Вип. 12. - К., Критика, 2006. - С. 154 - 179. Eл. вигляд
(варіант даної статті див. в рос. списку п. № 12)
14. До історії вітчизняної психології: В. В. Зеньковський і реформа філософських засад психології // Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. академіка С. Д. Максименка. - К.: ВД "ТРОЯ", 2008. - Вип. 36. - С. 176-187.
15. Проблема метафізичних засад психології у філософсько-психологічній спадщині В. В. Зеньковського // Джерела формування та історія утвердження предметної галузі української психології. Монографія. - К.: "Педагогічна думка", 2008. - С. 86-136.
16. На пути к радикальной реформе метафизических оснований психологии: Формирование психологических взглядов В. В. Зеньковского // Альманах Научного архива Психологического института: Челпановские чтения 2008. - М.: ПИ РАО, МГППУ, 2008. - С. 13-30. Eл. вигляд
17. Библиография трудов В.В.Зеньковского // Альманах Научного архива Психологического института: Челпановские чтения 2008. - М.: ПИ РАО, МГППУ, 2008. - С. 192-201. Eл. вигляд
18. Жизненный путь и творческий путь Г. И. Челпанова: борьба за психологию // Челпанов Г. И. Очерки психологии. - М.; Обнинск: ИГ- СОЦИН, 2009. - С. 238-245.
(варіант даної статті див. в рос. списку № 13)
19. Жизненный и творческий путь В. В. Зеньковского (Эмигрантский период) // Память и история: на перекрестке культур / Сост. К. Б. Сигов.-К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2009. - С. - 313-341.
20. До історії вітчизняної персонології: концептуальні засади і принципи розуміння особистості в персонології В.В. Зеньковського // Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. академіка С. Д. Максименка. - К.: Ніка-Центр, 2009. - Вип. 37. - С. 308-324.
21. Криза в психології початку ХХ сторіччя і спадщина В. В. Зеньковського // Наук. зап. Ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. академіка С. Д. Максименка. - К.: Ніка-Центр, 2010 - Вип. 38. - С. 197-205. Eл. вигляд
22. К уяснению основной проблематики философской психологии // Вопросы философии. - М., 2012. -№ 6. - С. 114-123. Eл. вигляд .   Eл. версiя на сайтi ж-ла (html)
23. «Прежде всего, он искал подлинности…»: Очерк жизненного и творческого пути В.В. Зеньковского. - К.: ДУХ I ЛIТЕРА, 2014. - 184 с. Презентація книги.  
24. Вітчизняна психологія другої половини XІХ - початку ХХ сторіччя: інший погляд на історію становлення та пріоритети вивчення // Становлення психологічної думки в Україні: провідні ідеї та історія розвитку: колективна монографія / В. В. Турбан, Л. З. Сердюк, Ю. Т. Рождественський [та ін.]; за ред. В. В. Турбан. - К.-Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. - С. 163-203. Eл. вигляд
25. Вітчизняна психологія другої половини XІХ - початку ХХ сторіччя: проблеми вивчення і шляхи відтворення (тези) // Особистість в кризових життєвих обставинах: Історія та сучасність / Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 жовтня 2015 р.) - Київ: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство", 2015. - С. 25-27. Ел. версія
26. Первинні концептуалізації досвіду особистості у художніх практиках та гуманітарному знанні ХІХ сторіччя // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. - Київ; Ніжин: ПП Лисенко, 2015. - Том ІХ. - Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. - Вип. 7. - С. 180-186. Eл. вигляд